пелетни горелки - термо маг оод

Оползотворяването на различни земеделски и горскостопански отпадъци като дървесина, растения, остатъци от селското стопанство и лесовъдството, както и органични компоненти на битови и индустриални отпадъци за производство на енергия са едни от най-широко използваните напоследък естествени енергийни източници под формата на биомаса. С използването на все повече въобновяеми енергийни източници като алтернативно отопление, така наречената биомаса става все по търсена.

Какво е биомаса?

Терминът “Биомаса” означава органична материя с растителен или животински произход. В последните години Биомасата се счита за ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За три четвърти от хората, които живеят в развиващите се страни, биомасата е най-важният източник на енергия.

Видове биомаса

Съществува голямо разнообразие от видове биомаса, но тези които представляват интерес от гледна точка на използването им за отоплителни инсталации, при които е реализирана автоматизация на горивния процес, най-разпространени са: дървесните пелети, костилки от плодове ( череши ), дървесни стърготини, дървесен чипс и др.

Какво представляват дървесните ПЕЛЕТИ?

Дървесните пелети са компресирани под високо налягане дървесни стърготини. Полученият продукт може да бъде с размери 6-8 мм и повече в диаметър и съдържание на влага до 10%.

От потребителска гледна точка те са изключително комфортно гориво с отлични възможности за складиране и за регулиране на горивния процес.

За разлика от другите видове твърдо гориво, с тях се работи лесно и пепелният остатък е минимален.

Топлинният комфорт, който създават е еквивалентен до този постигнат при изгаряне на природен газ.

Дългосрочната перспектива на този тип гориво е да бъде по-евтино в сравнение с газа.